Greška
  • XML Parsing Error at 1:722. Error 9: Invalid character

?etkice


?etkice

U ponudi imamo grafitne ?etkice svih tipova grafita :

Ugljenografiti

Proizvodnja :
Prirodni i umjetni grafit se miješa sa vezivom, preša se i zatim obra?uje termi?ki na temperaturi od oko 1200°C.
Osnovne karakteristike :
Velika tvrdo?a, srednji pad napona, dobra komutacija i dobra poliraju?a svojstva.
Podru?je primjene :
Stariji motori, mali motori sa neizdubljenom izolacijom, elektri?ni ru?ni alat, ku?ni aparati.

Meki grafiti

Proizvodnja :
Osnovni sastojak je prirodni grafit koji se miješa sa vezivom i nakon toga se termi?ki obra?uje na temperaturama iznad 1200°C.
Osnovne karakteristike :
Vrlo meki materijali sa malim otporom. Imaju sposobnost ?iš?enja i otporne su na vibracije. Velika obodna brzina (do 75m/s)
Podru?je primjene  :
?eli?ni prstenovi velikih brzina, turbo generatori

Elektrografiti

Proizvodnja :
Proces proizvodnje je sli?an kao i kod predhodne dvije vrste samo što je temperatura i do 2800°C . Pri tako visokim temperaturama sve ne?isto?e isparavaju, a struktura grafita je vrlo pravilna. Proces zagrijavanja i hla?enja traje 3 do 4 tjedna.
Osnovne karakteristike :
Gusto?a struje je 10 – 12 A/cm2 ali dobro podnosi preoptere?enja.Ima dobra komutaciona svojstva, dobru toplotnu i elektri?nu provodljivost.
Podru?je primjene :
Koristi se za sve moderne ure?aje, kako stacionarne tako i vu?ne, za velike brzine i sve vrste optere?enja i napona.


Metalo grafiti

Proizvodnja :
Ovo su materijali koji se dobivaju sinteriranjem metalnih prahova sa prirodnim grafitom. U osnovi se koristi Cu prah sa dodatkom kalaja i olova. Temperatura sinteriranja je oko 850°C. Posebna vrste je bazirana na srebrnom prahu.Mogu?e je dobiti metalografit tako što se grafit impregnira rastopljenim bakrom.
Osnovne karakteristike :
To su ?etkice velike gusto?e. Podnose strujna optere?enja do 30 A/cm2.S obzirom da imaju malo trenje i mali pad napona gubitci su vrlo mali.
Podru?je primjene :
Spore jednosmjerne mašine sa malim naponom. Asinhroni ure?aji sa bron?anim prstenovima sa ili bez ure?aja za podizanje ?etkica.

Bakelo grafiti

Proizvodanja :
Prirodni ili umjetni grafit se miješa sa smolama na bazi bakelita. Nakon prešanja ide se na polimerizaciju.
Osnovne karakteristike :
Ovakve ?etkice su velikog mehani?kog i elektri?nog otpora i dobrih komutacionih svojstava. Karakteristi?na je velika razlika u otpornosti u odnosu na razli?ite pravce.
Primjena :
Naizmjeni?ni komutacijski motori tipa Schrage i Schorch, tiristorski upravljani motori.Sve vrste materijala mogu se naknadno impregnirati, da bi im se u odre?enim uvjetima popravila radna svojstva.

 

Baner
Baner